Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 07-06-2018.

Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V., gevestigd aan De Oude Ros 3, 5388 PM te Nistelrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Voorletters
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bouwtekeningen en/of specificaties, in correspondentie en telefonisch.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor het kunnen toesturen van offertes welke u bij ons heeft aangevraagd;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het inplannen van de te verrichten werkzaamheden;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Ter afwikkeling van de facturatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SRA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht óf in verband van garantieregelingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar install.kerkhof_pittens@hetnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:
Pasfoto;
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort);
Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V..

Contactgegevens
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens B.V.
De Oude Ros 3
5388 PM  Nistelrode
E: install.kerkhof_pittens@hetnet.nl
T: 0412-612245.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.